Akoka

Sundays – 1:30 – 3:00 PM

08068672655

lanreomojowo55@yahoo.com

Pst Lanre Omojowo.

Pastor Lanre Omojowo

Chapter Coordinator